همکاری . مشارکت با سایر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نهاده های کشاورزی از سراسر دنیا